Henry, J. “00”. Journal of Jazz Studies, vol. 14, no. 1, May 2023, pp. 145-9, doi:10.14713/jjs.v14i1.251.