Ambalal, M. “95”. Journal of Jazz Studies, vol. 13, no. 1, Nov. 2022, pp. 69-72, doi:10.14713/jjs.v13i1.186.